Valentina Ješić, mag. med. techn. 1

Sabina Babić, dipl. med. techn. 2

1, 2 Zavod za anesteziologiju, intenzivnu medicinu i liječenje boli, KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, 10 000 Zagreb

SAŽETAK

Anestezija vođena ciljnom koncentracijom lijeka (Target controlled infusion – TCI) je tehnika je primjene lijeka pomoću infuzijske pumpe koja koristi farmakokinetičke modele za izračun stopa infuzije potrebnih za postizanje željene ciljne koncentracije u plazmi ili efektoronom organu. Nefleksibilnost manualnih infuzijskih sustava i kompleksnost izračuna potrebnih za fleksibilno doziranje lijekova dovelo je do razvoja računala za kontroliranu primjenu anestezioloških lijekova (1). Liječnik anesteziolog određuje ciljne koncentracije (mcg/mL ili ng/mL), a ne brzina infuzije koja će biti odabrana za standardnu infuzijsku pumpu (npr, mcg/kg/minuti). Najčešće korišteni lijekovi u TCI tehnici su Propofol, Sufentanil i Remifentanil. Kod primjene Propofola koristi se Marsh i Schnider model, za primjenu Sufentanila koristi se Gepts model, a za primjenu Remifentanila Minto model. Primarna razlika između TCI i ručno prilagođene infuzije ili bolus primjene je da TCI sustav smanjuje stope infuzije na račun distribucije i eliminacije lijeka. TCI tehnika omogućava anesteziologu da primijeni lijek titrirajući željenu ciljnu koncentraciju u krvi umjesto da titrira brzinu infuzije prema odgovoru pacijenta. Mikroprocesor automatski izračunava potrebnu brzinu infuzije kako bi se postigla i održala željena ciljna koncentracija lijeka u krvi.

Cilj ovog rada jest usvojiti nova i unaprijediti postojeća znanja vezana uz primjenu TCI sustava odnosno anestezije vođene ciljnom koncentracijom lijeka, koja danas predstavlja sigurnu i kvalitetnu anesteziološku tehniku.

Ključne riječi: anestezija, TCI sustav, ciljna koncentracija lijeka

Cijeli rad dostupan je na zahtjev kod autora.*