UPUTE AUTORIMA
namijenjene pisanju i objavljivanju sadržaja na web – stranici sestrinstvo.kbcsm.hr
u 2021. godini

 

 

OPĆENITO

Upute za pisanje stručnih radova za objavljivanje na web – stranici sestrinstvo.kbcsm.hr.
Na web – stranici sestrinstvo.kbcsm.hr objavljuju se isključivo sažetci izvornih znanstvenih članaka, preglednih radova i stručnih radova, kratka priopćenja te prethodna priopćenja.
Za pristup kompletnom radu potrebno je poslati autoru pisani zahtjev putem e – maila.

PISANJE SAŽETKA

Sažetak može imati maksimalno 300 riječi (bez naslova i literature). U koliko je stručni članak treba biti podijeljen na sljedeće cjeline: uvod, cilj rada, metodologija, rezultati i zaključak.
Jezik sažetka je hrvatski i engleski. Pisati u Microsoft Word programu, koristeći font Arial, veličine 12, u pasivnom obliku, tj. u trećem licu.
Sažetak ne smije sadržavati citate, literaturu i skraćenice.

NASLOV RADA

Uz naslov, napisati ime i prezime svih autora i točnu stručnu spremu, točno radno mjesto autora i kontakt podatke (e – mail adresa).
Priloge (tablice, slike i sl.) poslati kao posebne datoteke.
U slučaju da veličina datoteke premašuje 15 MB, poslati u nekoliko e – mailova.

LITERATURA

Citirati literaturu po Vancouverskom stilu navođenja literature.

Više na: http://ark.mef.hr/citiranje.pdf.

VAŽNA NAPOMENA

Autori su odgovorni za poslani sadržaj.

Autori objavljuju rad u skladu s pravilima struke i uz odobrenje glavne sestre klinike/zavoda u kojem rade.

Sadržaj koji zahtjeva veće dopune ili preinake bit će vraćen autoru prije objavljivanja.

Uredništvo zadržava pravo izmjene sadržaja.