Medicinske sestre Klinike za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice sudjelovale su na 3. hrvatskom simpoziju o enterostomalnoj terapiji koji se održao u Poreču od 20. do 22. svibnja 2022. godine u organizaciji Društva medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije i Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju. Okupili su se brojni domaći i strani predavači s ciljem prikaza najnovijih spoznaja iz navedenog područja. Osim predavanja, održane su i radionice o abdominalnom stoma markiranju.

Uloga medicinske sestre kod zbrinjavanja pacijenata sa stomom važna je i neizostavna. Počinje pri postavljanju dijagnoze. Medicinske sestre daju savjete i upute o pravilnoj njezi stome, prehrani, hidraciji te kontroli kvalitete života nakon zahvata. Poboljšanje skrbi za bolesnike sa stomom u Hrvatskoj značajno ovisi o edukaciji medicinskih sestara koje skrbe za takve pacijente što je dovelo do pokretanja programa za edukaciju enterostomalnih terapeuta. Cilj medicinske sestre/tehničara ET je vratiti oboljelu osobu što ranije u cjelovito, puno i samostalno življenje. Takav način organizirane skrbi za pacijenta omogućava individualni pristup, kontinuirana skrb za pojedinca te povezivanje bolničke i vanbolničke skrbi.

Kontinuiranim timskim radom svih zdravstvenih profesionalaca povećati ćemo zadovoljstvo pacijenata i poboljšati kvalitetu njihovih života.

Napisala: Josipa Samaržija, bacc. med. techn.