Edukacijske aktivnosti u veljači 2020. g.

Poštovani/e,

u nastavku možete vidjeti koje nas edukacijske aktivnosti za medicinske sestre i tehničare očekuju u veljači:

Multimedijski centar, 13:30 h

04.02.

Kliničke smjernice u praksi medicinskih sestara

Željka Benceković, univ. mag. admin. sanit. Ela Vujanić, mag. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

11.02.

„Skin tears“ – kako nastaju, koliko znamo i što činimo?

Ivanka Benčić, bacc. med. techn., WOCN Marija Kahlina, bacc. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja

18.02.

Suradljivost bolesnika s perifernom arterijskom bolesti

Đurđa Vlajković, bacc. med. techn.

Cecilija Leporić, bacc. med. techn.

Klinika za tumore, 13:30 h

06.02.

Sestrinski pristup u poslijeoperacijskoj autolognoj transfuziji (POAT)

Mara Martić, bacc. med. techn.

Plan trajnog usavršavanja